Algemene voorwaarden....ALGEMEEN

Mw. A.M. Robben-ter Horst van Delden , hierna te noemen "de beheerder" , is de eigenaar en beheerder van de camping. De beheerder kan zich laten vervangen door een derde.

Deze voorwaarden zijn van toepassing voor alle verblijvende, hierna te noemen "de gebruikers en/of gasten" van de camping De Havixhorst op het adres Schiphorsterweg 9A te 7966 AB De Schiphorst.

De gebruikers zijn verplicht zich op de hoogte te stellen van deze algemene voorwaarden en er zich aan te houden c.q. naar te handelen. Tevens zijn zij verplicht er voor zorg te dragen dat al hun gasten op de hoogte zijn van deze algemene voorwaarden en zich conform gedragen.

Met het aangaan van de gebruikersovereenkomst worden deze algemene voorwaarden van toepassing.

De gebruikersovereenkomst kan mondeling, telefonisch of schriftelijk worden aangegaan.

De staanplaatsen dienen door de gebruikers korrekt te worden gebruikt en schoon worden gehouden.

De gebruikers en gasten mogen geen overlast bezorgen aan andere gebruikers. Daaronder begrepen geluidsoverlast.

Huisvuil, glas, papier en dergelijke dienen op de daarvoor bestemde plaatsen te worden gedeponeerd.
Grofvuil zoals kapotte stoelen,tafels enz enz dienen mee naar huis te worden genomen.

Voor schade aan, beschadiging van, verlies of diefstal van eigendommen van de gebruikers en gasten is de beheerder niet aansprakelijk. Bij geschillen zijn alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten voor rekening van de gebruikers en gasten.

De administratie van de beheerder is bepalend bij onderling meningsverschil tenzij de gebruiker(s) het tegendeel kunnen bewijzen.

Alle risico's met betrekking tot een verblijf op de camping zijn voor rekening van de gebruikers en gasten.

Beschadigingen en vermissingen van roerende en onroerende goederen welke eigendom zijn van de beheerder, dienen door de gebruikers en gasten onmiddellijk te worden gemeld en vergoed aan de beheerder.

Het staangeld/de verblijfskosten m.b.t. de camping zijn reeds of worden bij aankomst voldaan.
Gasten dienen bij aankomst op de camping,zich bij de beheerder te melden, de gastenvergoeding te voldoen en dienen voor 23.00 uur de camping te hebben verlaten.
De wijze van betaling en hoogte(n) van vergoedingen worden vastgesteld door de beheerder(s).
De gebruikers welke een seizoenplaats hebben geboekt ontvangen een faktuur en dienen deze voor het ingaan van het seizoen volledig te hebben voldaan, tenzij men een schriftelijke betalingsovereenkomst met de beheerder(s) is aangegaan.

De beheerder kan de gebruikers bij overtreding, ongepast gedrag c.q.handelingen, en/of het niet opvolgen van instructies van beheerder, de toegang tot de camping ontzeggen, weigeren en verwijderen zonder nadere toelichting en opgaaf van reden en zonder restitutie van het staangeld.
In vorenstaand geval kan de beheerder, tevens schadevergoeding of anderszins, kosten in rekening brengen bij de overtreder.

RESERVERING EN BEVESTIGING
Uitsluitend volledig ingevulde (aanmelding-c.q. reservering-) formulieren kunnen in behandeling worden genomen.
Na ontvangst van uw reserveringsformulier sturen wij u een bevestiging en is de boeking definitief.

AANKOMST EN VERTREK
Bij aankomst dient u zich eerst bij de beheerder te melden. De beheerder zal samen met u de staanplaats aanwijzen/uitzoeken.
Deze staanplaats moet op de dag van vertrek leeg en schoon worden achtergelaten.
Aankomst op de camping na 13.00 uur en vertrek voor 12.00 uur. In overleg met de beheerder kunnen deze tijden worden aangepast.

RESERVERINGSKOSTEN
Voor het reserveren van een plaats berekenen wij GEEN reserverings en/of administratiekosten.

ANNULERING
Indien u onverhoopt niet in staat bent om de aangegane boekingsovereenkomst na te komen, dan dient u dit zo spoedig mogelijk bij ons te melden zodat wij de vrijgekomen plaats alsnog aan derden kunnen aanbieden.
Restitutie van het kampgeld worden onder aftrek van de door beheerder vastgestelde kosten verrekend.

OVERIGE VOORWAARDEN
Op al onze leveringen en diensten zijn de SVR voorwaarden van toepassing, alsmede de op het kampeerterrein geldende huisregels,als waren deze letterlijk in deze voorwaarden opgenomen.
Bij aankomst op de camping ontvangen de gast(en) een boekwerkje met hierin o.a. vermeld de huisregels.

Indien en voor zover deze algemene voorwaarden niet voorzien bij onderlinge meningsverschillen, is de uitleg voorbehouden aan de campingbeheerder(s) en/of een Nederlandse rechter.

Aldus vastgelegd te De Schiphorst op 28 oktober 2008.
gewijzigd; 21 januari 2011.